Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Bốn -​​​​​​​ Phẩm Năm - Phẩm Phước Môn

PHẬT THUYẾT KINH 

  • ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

HỘI THỨ BỐN
 

PHẨM NĂM

PHẨM PHƯỚC MÔN
 

PHẦN HAI 
 

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… giáo hóa tất cả hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, đều giúp họ an trụ quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này mà các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có những thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nên biên chép phân phát cho người khác, giảng giải nghĩa lý sâu xa khiến cho họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình: Các ngươi nên siêng năng tu đạo chơn chánh của Bồ Tát, đó là bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu siêng năng tu học được đạo này sẽ mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu vớt vô số các loài hữu tình, khiến họ mau chứng thật tế, chấm dứt các lậu hoặc, nhập vào cảnh giới Vô Dư Y bát Niết Bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì tất cả quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán đều do bát nhã Ba la mật đa này phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ v.v… đó nghe bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dạy bảo giáo giới, siêng năng tu học, tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa hữu tình làm cho đạt được quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác Bồ Đề, nhập vào ngôi Chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cho đến chứng đắc quả Bồ Đề của Phật.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở Châu Thiệm Bộ lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở bốn đại châu, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở bốn đại châu lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở tiểu thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên Thế Giới, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên Thế Giới, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương, đều làm cho họ an trụ quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn!

Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nên biên chép phân phát cho người khác, giảng giải nghĩa lý sâu xa khiến họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình: Các ngươi nên siêng năng tu đạo chơn chánh của Bồ Tát, đó là bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường siêng năng tu học được đạo này thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu vớt được vô số các loài hữu tình, mau chứng thật tế, chấm dứt phiền não, nhập vào cảnh giới Vô Dư Y bát Niết Bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì tất cả quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán đều do bát nhã Ba la mật đa này mà được phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ v.v… đó nghe bát nhã Ba la mật đa sâu xa dạy bảo giáo giới, siêng năng tu học, tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa loài hữu tình làm cho họ được quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác Bồ Đề, nhập vào ngôi Chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến chứng đắc quả Bồ Đề của Phật.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, đều làm cho họ an trụ Độc Giác Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, có những thiện nam tử, thiện nữ v.v… đem tâm thanh tịnh, cung kính tín thọ, vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nên biên chép phân phát cho người khác, rồi giảng giải nghĩa lý sâu xa khiến họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình: Các ngươi hãy siêng tu đạo chơn chánh của Bồ Tát, đó là bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường siêng năng tu học đạo này thì sẽ mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp vô số các loài hữu tình, khiến họ mau chứng Niết Bàn, chấm dứt phiền não, nhập vào cảnh giới Vô Dư Y bát Niết Bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì tất cả quả Bồ Đề mà Độc Giác đã chứng đều do bát nhã Ba la mật đa này mà được phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ v.v… đó nghe bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dạy bảo giáo giới, siêng năng tu học, tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa các loài hữu tình khiến họ được quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán và Bậc Độc Giác Bồ Đề, nhập vào ngôi Chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến chứng quả Bồ Đề của Phật.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở Châu Thiệm Bộ lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở bốn đại châu, đều làm cho họ an trụ Độc Giác Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình trong bốn đại châu lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, đều làm cho họ an trụ Độc Giác Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên Thế Giới, đều làm cho họ an trụ Độc Giác Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở trung thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên Thế Giới đều được an trụ Độc Giác Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa tất cả hữu tình ở đại thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa tất cả hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều được an trụ Độc Giác Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, biên chép phân phát cho người khác, rồi giảng giải nghĩa lý sâu xa làm cho họ không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các hữu tình: Các ngươi hãy siêng năng tu đạo chơn chánh của Bồ Tát, đó là bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường siêng năng tu học đạo này thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp vô số các loài hữu tình, khiến họ chứng Niết Bàn, chấm dứt phiền não, nhập vào cảnh giới Vô Dư Y bát Niết Bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì quả Bồ Đề mà tất cả Độc Giác đã chứng đều do bát nhã Ba la mật đa này mà được phát sanh. Các thiện nam tử, thiện nữ v.v… đó nghe bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dạy bảo giáo giới, siêng năng tu học, tuần tự viên mãn tất cả giáo pháp của Phật, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, giáo hóa các loài hữu tình khiến họ được quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán và Bậc Độc Giác Bồ Đề, nhập vào ngôi Chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến chứng quả Bồ Đề của Phật.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có những thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép kinh bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Rồi chuyển cho một người đã phát tâm vô thượng bồ đề thọ trì, đọc tụng, lại nói: thiện nam tử, hãy đến đây!

Ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu một cách đúng đắn thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các hữu tình ở bốn đại châu lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có những thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho một người đã phát tâm vô thượng bồ đề thọ trì, đọc tụng, lại nói:

Này thiện nam tử, hãy đến đây! Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa này, ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.

Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì có thể tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho một người đã đạt bất thối chuyển đối với vô thượng bồ đề thọ trì, đọc tụng, lại nói:

Này thiện nam tử, hãy đến đây! Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa này, ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.

Nếu chứng đắc pháp nhất thiết trí thì có thể tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ lại, nếu thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở bốn đại châu lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Nói rộng như trước…

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới lại, nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào giáo hóa các loài hữu tình trong hằng hà sa…

Thế Giới khắp mười phương đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có những thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho một người đã đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề thọ trì, đọc tụng và nói với người ấy như vậy: Thiện nam tử, hãy đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.

Nếu chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì có thể tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Có các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, đem phân phát khắp cho những hữu tình kia thọ trì, đọc tụng và nói với họ: Thiện nam tử, hãy đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho một người đã đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề thọ trì, đọc tụng và nói với họ như vậy: Thiện nam tử, hãy đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Vì sao?

Vì Đại Bồ Tát nhất định chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, làm bờ mé khổ cho các hữu tình, khiến họ mau chứng Niết Bàn của ba thừa.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Hãy gát việc giáo hóa các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Có những thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, đem phân phát cho tất cả những hữu tình kia thọ trì, đọc tụng và nói với họ như vậy:

Thiện Nam Tử, hãy đến đây! Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho một người đã đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề thọ trì, đọc tụng và nói với họ như vậy: Thiện nam tử, hãy đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.

Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn liền có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước.

Vì sao?

Vì Đại Bồ Tát ấy nhất định chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, làm bờ mé khổ cho các hữu tình, làm cho họ mau chứng Niết Bàn của ba thừa.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Có các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng và nói với họ như vậy: thiện nam tử đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Trong các Bồ Tát đã đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, có một Bồ Tát nói như vậy:  Nay ta vui mừng vì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp các khổ sanh tử cho hữu tình, làm cho họ được an vui rốt ráo thù thắng.

Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào vì thành tựu việc đó mà biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho vị Bồ Tát kia thọ trì, đọc tụng và nói với vị ấy như vậy: thiện nam tử, hãy đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn, thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.

Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn, liền chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng và nói với họ như vậy: thiện nam tử, hãy đến đây! Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa.

Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí. Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Trong các Bồ Tát có một vị đã đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề nói như vậy: Nay ta thật vui mừng vì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp các khổ sanh tử cho hữu tình, giúp họ được an vui rốt ráo thù thắng.

Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào vì thành tựu việc đó mà biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho các vị Bồ Tát ấy thọ trì, đọc tụng và nói với họ như vậy: thiện nam tử, hãy đến đây!

Đối với bát nhã Ba la mật đa sâu xa, các ông phải chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, nên tin hiểu đúng đắn pháp môn này. Nếu tin hiểu đúng đắn thì có thể tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa. Nếu thường tu học bát nhã Ba la mật đa sâu xa, thì có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí.

Nếu có thể chứng đắc pháp nhất thiết trí, thì tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Nếu tu bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Có các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng làm cho họ thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng các thứ văn nghĩa khéo léo kỳ diệu để giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng các thứ văn nghĩa khéo léo kỳ diệu để giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Rồi có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, thì ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng các thứ văn nghĩa khéo léo kỳ diệu giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng các thứ văn nghĩa khéo léo kỳ diệu giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, sau khi phát tâm vô thượng bồ đề đồng thanh nói:

Nay ta vui mừng vì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp các khổ sanh tử hữu tình làm cho họ được an vui rốt ráo thù thắng. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… vì thành tựu việc đó mà biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo léo kỳ diệu giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Sau khi phát tâm Vô thượng giác đồng thanh nói như vậy: Nay ta vui mừng vì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp các khổ sanh tử hữu tình, làm cho được an vui rốt ráo thù thắng. Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… vì thành tựu việc đó mà biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo léo kỳ diệu giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, đồng thanh nói như vậy:

Nay ta vui mừng vì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp các khổ sanh tử hữu tình, làm cho được an vui rốt ráo thù thắng. Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào vì thành tựu việc đó mà biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo léo kỳ diệu giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Ngoài các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương đều đạt bất thối chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, đồng thanh nói như vậy: Nay ta vui mừng vì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cứu giúp các khổ sanh tử hữu tình, làm cho được an vui rốt ráo thù thắng.

Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào vì thành tựu việc đó chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, truyền trao cho họ thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Ý ông thế nào?

Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, trao cho một người ở trong chúng kia thọ trì, đọc tụng, khiến cho thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý.

Lại dùng vô lượng môn văn nghĩa khéo léo kỳ diệu giải thích rộng rãi, phân biệt nghĩa lý giúp họ dễ hiểu, dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này đạt được nhiều hơn trước, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… biên chép bát nhã Ba la mật đa sâu xa, trang nghiêm bằng các thứ báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, phổ biến cho tất cả hữu tình Châu Thiệm Bộ, thì do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào vì một hữu tình mà phân biệt giảng thuyết nghĩa lý bát nhã Ba la mật đa sâu xa, để họ dễ hiểu thì các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này sẽ đạt được phước hơn trước rất nhiều, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào biên chép bát nhã Ba la mật đa, dùng các thứ báu để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cho tất cả hữu tình ở bốn đại châu, hoặc tất cả hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc tất cả hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc tất cả hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc lại tất cả hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương, thì do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này vì một hữu tình mà phân biệt giảng thuyết nghĩa lý bát nhã Ba la mật đa sâu xa, để họ dễ hiểu thì các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này sẽ được phước hơn trước rất nhiều, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Lại nữa, này Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này vì các loài hữu tình ở Châu Thiệm Bộ, hoặc các loài hữu tình ở bốn đại châu, hoặc các loài hữu tình ở Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở trung thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình ở đại thiên Thế Giới, hoặc các loài hữu tình trong hằng hà sa… Thế Giới khắp mười phương, phân biệt giảng thuyết nghĩa lý bát nhã Ba la mật đa sâu xa, để họ dễ hiểu, thì do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… ấy được phước nhiều chăng?

Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật Bảo Trời Đế Thích: Có các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào vì một hữu tình, đem tâm không nhiễm phân biệt, giảng thuyết nghĩa lý bát nhã Ba la mật đa sâu xa, để họ dễ hiểu và dạy bảo giáo giới khiến họ siêng năng tu học thì các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này sẽ đạt được phước hơn trước rất nhiều, vô lượng, vô biên không thể đếm hết được.

Khi ấy, Trời Đế Thích liền bạch Phật: Đại Bồ Tát như vậy càng gần quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Phật dạy: Đúng vậy! Đúng vậy! Như đem nghĩa lý sâu xa của bát nhã Ba la mật đa dạy bảo giáo giới sao cho họ thông suốt hoàn toàn chân như các pháp. Nên đem y phục, đồ ăn, thức uống, đồ nằm thuốc men thượng diệu và các thứ báu khác cung kính, cúng dường không để thiếu thốn.

Nếu các thiện nam tử, thiện nữ v.v… nào có thể đem pháp thí, tài thí như vậy tức là hộ trì, cúng dường Đại Bồ Tát ấy. Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ v.v… này sẽ được quả báo lớn, được thù thắng lớn vô lượng, vô biên.

Vì sao?

Vì Đại Bồ Tát ấy nhờ pháp thí và tài thí này hộ trì cúng dường nên mau chứng đắc trí nhất thiết trí.

Bấy giờ, Thiện Hiện khen Đế Thích: Hay thay! Hay thay! 

Này Kiều Thi Ca! Thật khéo khích lệ, hộ trì, giúp đỡ các Đại Bồ Tát khiến mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nay ông đã là vị Thánh đệ tử của Phật, làm việc đáng làm.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì muốn lợi ích an vui cho các hữu tình nên các Thánh đệ tử tất cả Như Lai dùng phương tiện khích lệ, hộ trì, giúp đỡ các Đại Bồ Tát, làm cho các vị ấy mau chứng đắc trí nhất thiết trí.

Vì sao?

Vì tất cả Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác và các thắng sự thế gian đều nhờ chúng Đại Bồ Tát mà được xuất hiện.

Vì sao?

Này Kiều Thi Ca! Vì nếu không có Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, thì không có Đại Bồ Tát có thể học bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nếu không có Đại Bồ Tát có thể học bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, thì không có Đại Bồ Tát chứng được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Nếu không có Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, thì không có tất cả Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác và các thắng sự thế gian.

Cho nên phải khích lệ, hộ trì, giúp đỡ các Đại Bồ Tát, làm cho các vị ấy học sáu pháp Ba la mật đa viên mãn rốt ráo, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình.

***