Truyện Phật Giáo

Trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều có sự hiện diện từ rất sớm của những câu chuyện cổ, mà phần lớn là dưới hình thức truyền khẩu, được những người thuộc tầng lớp bình dân kể cho nhau nghe qua từng thế hệ tiếp nối nhau.

Tam tạng kinh điển

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN THƯỢNG - (Phẩm thứ hai)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - HT Thích Trí Tịnh - Đạo Phật online, (trọn bộ)

2023-05-29 17:08:00  1

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - NGHI THỨC KHAI KINH

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - HT Thích Trí Tịnh - Đạo Phật online (trọn bộ)

2023-05-29 16:13:00  1

Các tác phẩm khác