Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Tám - Tám Pháp - Phẩm Sáu - Phẩm Gotamì

PHẬT THUYẾT

KINH TĂNG CHI BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

CHƯƠNG TÁM

TÁM PHÁP
 

PHẨM SÁU

PHẨM GOTAMÌ
 

PHẦN BA

PHÁP TÓM TẮT
 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

Ðứng một bên, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

Này Gotamì, những pháp nào bà biết:

Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly tham.

Đưa đến hệ phước, không đưa đến ly hệ phước.

Đưa đến tích tập, không đưa đến không tích tập.

Đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục.

Đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ.

Đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh.

Đưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh tấn.

Đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng.

Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng:

Ðó là không phải pháp, đó là không phải luật, đó là không phải lời dạy của bậc Đạo Sư.

Và này Gotamì, những pháp nào bà biết:

Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục.

Đưa đến ly hệ phước, không đưa đến hệ phước.

Đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập.

Đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn.

Đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ.

Đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội.

Đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác.

Đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng.

Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng:

Ðó là pháp, đó là luật, đó là lời dạy của bậc Đạo Sư.

***