Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống
 

KINH THỔ
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn tay cầm một hòn đất, lớn bằng trái lê, bảo các Tỳ Kheo: Thế nào, các Tỳ Kheo, hòn đất trong tay ta nhiều hay đất trong núi Tuyết nhiều?

Các Tỳ Kheo bạch Phật: Thưa, hòn đất trong tay Thế Tôn rất ít, còn đất tại núi Chúa Tuyết thì thật nhiều, nhiều đến trăm ngàn ức na do tha, cho đến không thể dùng toán số, thí dụ để so sánh được.

Phật bảo các Tỳ Kheo: Những chúng sanh mà biết như thật khổ Thánh đế, biết như thật khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế cũng ít như hòn đất ta đang cầm ở trong tay.

Những chúng sanh mà không biết như thật khổ Thánh đế, không biết như thật khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế, nhiều hơn đất ở núi Chúa Tuyết.

Cho nên, Tỳ Kheo, đối với bốn Thánh đế này, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.

Phật nói Kinh này xong, các Tỳ Kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như núi chúa Tuyết. Cũng vậy các ví dụ về núi Ni Dân Đà La, Tỳ Na Đa Ca, Mã Nhĩ, Thiện Kiến, Khư Đề La Ca, Y Sa Đà La, Du Kiền Đà La, Tu Di Sơn Vương và đất đai trên Đại Địa cũng lại như vậy.

Như dụ trái lê, cũng vậy các ví dụ trái A Ma Lặc Ca, Bạt Đà La, Ca La Ca, quả đậu, cho đến ví dụ tép tỏi cũng nói như vậy.

***