Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Năm - Kinh Tập - Chương Bốn - Phẩm Tám

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP NĂM

KINH TẬP
 

CHƯƠNG BỐN

PHẨM TÁM
 

KINH TISSAMETTEYYA
 

Tissa Metteyya,

Tôn Giả nói như sau:

Thế Tôn hãy nói lên,

Sự tai hại của người,

Ðắm say về dâm dục,

Sau khi nghe, chúng con

Sẽ học tập lời Ngài,

Lời dạy về viễn ly.

Thế Tôn nói như sau:

Hỡi này Metteyya,

Ai đắm say dâm dục,

Quên mất lời giảng dạy,

Rơi vào đường tà vạy,

Nếp sống ấy không Thánh.

Ai trước sống một mình,

Nay rơi vào dâm dục,

Như xe bị nghiêng ngã,

Người ấy ở trong đời,

Ðược gọi là phàm phu,

Ðược gọi là hạ liệt.

Tiếng tốt có từ trước,

Người ấy bị tổn giảm,

Thấy vậy hãy học tập,

Từ bỏ sự dâm dục.

Chi phối bởi suy tư,

Trầm ngâm như kẻ nghèo,

Nghe tiếng trách người khác,

Như kẻ bị thất vọng.

Bị người khác buộc tội,

Nó làm các đao kiếm,

Trở thành người tham lớn,

Chấp thủ điều vọng ngôn.

Ðược danh là Hiền Trí,

An trú sống một mình,

Nếu rơi vào dâm dục,

Sầu não như kẻ ngu.

Thấy nguy hại như vậy,

Bậc ẩn sĩ trước sau,

Kiên trì sống cô độc,

Không thực hành dâm dục.

Hãy học tập viễn ly,

Ðây hạnh Thánh tối thượng,

Không nghĩ mình tối thắng,

Dầu gần được Niết Bàn.

Sở hành bậc ẩn sĩ,

Trống không, không mong dục,

Bậc vượt khỏi bộc lưu,

Ðược các người ở đời,

Bị tham dục trói buộc,

Ganh tị và thèm muốn.

***